Søg
Close this search box.

Fra verdensmål til hverdagsmål

HOME-START og Verdensmålene

HOME-START Familiekontakt Tønders arbejde understøtter seks af FN’s 17 verdensmål.  HOME-START Familiekontakt Tønder er sammen med 14 andre lokalafdelinger og HOME-START Familiekontakt Danmark en selvstændig del af det internationale netværk, Home-Start Worldwide, som blev grundlagt af Margaret Harrison i Storbritannien for godt 50 år siden og som nu findes i 22 lande. Vores sociale hjælpeorganisation har arbejdet med social bæredygtighed og de gode formål, der indgår i FN’s 17 verdensmål i mange år. 

Hvorfor har vi verdensmål ?

FN’s Verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at sikre en bæredygtig udvikling frem mod 2030. FN’s Verdensmål består af 17 mål, der fungerer som en fælles global retning for regeringer, erhvervsliv og civilsamfund. 

Hvilke verdensmål arbejder HOME-START med ?

FN’s Verdensmål har sloganet: “Leave no one behind” – ” Ingen skal efterlades”. Det er et stærkt pejlemærke, der taler direkte ind i de centrale værdier i HOME-STARTs tilbud til sårbare og pressede småbørnsfamilier om at få støtte og hjælp fra frivillige familievenner. HOME-STARTs lokale arbejde bidrager til at realisere verdensmålene 1, 3, 10, 11, 16 og 17, som handler om at sige nej til fattigdom og ulighed og ja til sundhed og trivsel, lige adgang til støtte og hjælp, det sociale og bæredygtige familieliv og lokal forankring og partnerskaber. 

Du kan læse mere om HOME-START Tønders lokale arbejde og tilbud ved at klikke her.

HOME-STARTs tilbud til alle småbørnsfamilier understøtter kampen mod fattigdom hos forældre og børn. Vi tilbyder sårbare og pressede forældre hjælp til bedre at forstå egen økonomi og livssituation.

Vi støtter forældrenes ønske om at genfinde overskud og handlekraft i deres hverdag, – herunder også opretholdelse af familiens forsørgelsesgrundlag gennem fx gennem deltagelse i aktiviteter, arbejde og uddannelse.

Vi støtter HOME-START Danmarks arbejde med at tale de fattigste sag overfor beslutningstagerne i forhold til love og regler, som er med til at fastholde eller bringe mennesker i fattigdom

HOME-START har som målsætning at forebygge kriser og sammenbrud i børnefamilier gennem støtte i eget hjem fra frivillige familievenner. Indsatsen skaber relationer og rum, der giver forældre overskud til at mestre hverdagen, overkomme udfordringer, finde bæredygtige løsninger og træffe beslutninger om vigtige forandringer, som kan øge familiens trivsel og dermed bidrage til, at småbørnsforældre kan give deres børn en god start på livet.

HOME-STARTs frivillige familievenners deltagelse i frivilligt arbejde giver i sig selv en øget sundhed og trivsel, fordi den frivillige bliver en del af et fællesskab og mærker meningsfuldheden i at bidrage og gøre en forskel.

HOME-STARTs kerneopgave er at støtte og hjælpe småbørnsfamilier, der mangler hjælp uanset baggrund, sociale og økonomiske forhold. Vores tilbud går ud til alle småbørnsfamilier i Tønder Kommune, der er presset i hverdagslivet af mange forskellige årsager og som selv ønsker at få en hjælpende hånd en periode.

Alle, som har erfaring som forældre eller som har erfaring med familielivet, kan kontakte HOME-START for at blive frivillig familieven. Vores familievenner er lige så forskellige som vores familier og som du og jeg.

HOME-START støtter småbørnsfamilier i deres hjem, – der hvor hverdagslivet leves.

HOME-START skaber bæredygtige generationsmøder mellem småbørnsfamilier og frivillige familievenner. Vi arbejder aktivt for at styrke familiens netværk og bygger bro til alle åbne, inkluderende lokale aktiviteter og fællesskaber.

HOME-STARTs familie-fællesskab SYSSELGRYDEN er et tilbud til alle småbørnsfamilier, der savner at møde andre familier med små børn. Tryghed, tillid til andre og oplevelser i fællesskabet er essentielt for hele familiens trivsel og samlet set familiens sociale bæredygtighed.

HOME-START er en lokal forankret frivillig social forening. Alle, der bakker op om HOME-STARTs sociale indsats, kan blive medlem af vores forening. Vores demokratiske organiseringsform understøtter åbne, inkluderende, repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer i HOME-STARTs lokalafdeling og i den samlede landsorganisation HOME-START Familiekontakt Danmark.

HOME-START deltager aktivt i det frivillige sociale arbejde i Tønder Kommune.

HOME-START ønsker at samarbejde og indgå partnerskaber med offentlige myndigheder, private virksomheder og øvrige civilsamfundsorganisationer for at kunne støtte og hjælpe pressede småbørnsfamilier i Tønder Kommune.

HOME-STARTs tilbud og arbejde bidrager til at understøtte det sociale og bæredygtige familieliv og til realisering af verdensmålene.