Søg
Close this search box.

Cookie og privatlivspolitik

I HOME-START Familiekontakt behandler vi personoplysninger og overholder lovgivning og principper for
god databehandlingsskik. Derfor har vi denne politik, der oplyser om, hvordan vi behandler
personoplysninger på en lovlig og gennemsigtig måde.

Vi lægger i HOME-START vægt på, at alle kan have tillid til vores indsats, og at vi passer godt på de
personoplysninger, som kommer i vores varetægt. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og
saglige formål og ud fra organisationens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke
længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vores hjemmeside www.home-start.dk bruger cookies og andre relaterede teknologier. Vores politik
informerer dig derfor også om brugen af cookies på vores hjemmeside, og ved brug af vores hjemmeside
beder vi om din tilladelse til cookies.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Har du
spørgsmål til vores privatlivspolitik og behandling af dine oplysninger kan du kontakte en dataansvarlig i
HOME-START:

HOME-START Familiekontakt har en eller flere dataansvarlige i alle lokalafdelinger og i vores
landssekretariat. Datasikkerhedsansvarlige i lokalafdelingerne er lokalkoordinatorerne og i
landssekretariatet er det landskoordinatoren. Find vores kontaktoplysninger på www.home-start.dk.

Behandling af personoplysninger

I HOME-START behandler vi både almindelige personoplysninger og følsomme oplysninger:

A. Brugere (familier)

a. Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer
og mailadresse

b. Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger, nationalitet og strafbare forhold i det
omfang familien finder oplysningerne relevante for at modtage støtte.

c. Fotos og film kun med skriftligt samtykke

B. Frivillige (medlemmer)

a. Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer
og mailadresse

b. Følsomme personoplysninger: Strafbare forhold (børneattest) og helbredsoplysninger, når
det er relevant for medlemmets opgave i HOME-START Familiekontakt

c. Andre oplysninger: Fx tillidsposter og hverv i relation til organisationen og
bankkontonummer, hvis det er relevant

d. Fotos og film kun med skriftligt samtykke

C. Betalende medlemmer og donationsgivere

a. Almindelige personoplysninger: Oplysninger, som man selv indtaster på hjemmesiden:
Navn, telefon, e-mail og betalingsoplysninger, hvis man benytter betalingskort

D. Hjemmesidebrugere (cookies)

a. Cookies betragtes lovgivningsmæssigt som personoplysninger, idet der kan være online
identifikationer, der kan tilknyttes en fysisk person

E. Ansatte og ansøgere

a. Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer
og mailadresse

b. Følsomme personoplysninger: CPR-nr. til fx indhentning af oplysninger om strafbare
forhold (børneattest og straffeattest) samt helbredsoplysninger, når det er relevant for den
ansattes arbejde i HOME-START.

c. Andre oplysninger: Fx bankkontonummer

d. Fotos og film efter aftale

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: Fx offentlige myndigheder
(fx børneattest og nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn), sociale medier eller andre kanaler,
som er offentligt tilgængelige. Vores hjemmeside bruger cookies

Organisationens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger ud fra berettigede og legitime interesser, og til bestemte formål, når vi
har en lovlig grund (hjemmel). Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

1. At vi som organisation har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

2. At det er nødvendigt for, at vi kan overholde en aftale med dig

3. At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

4. At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Vores formål er herudover forskellige afhængig af, om det er oplysninger på brugere (familier), medlemmer
eller ansatte/ansøgere:

A. Brugere (familier)

a. At vi kan have overblik over hvor mange familier, der modtager støtte

b. At vi kan tilbyde familier relevant støtte indenfor rammerne af HOME-START støtten

c. At vi kan måle på værdien af HOME-START støtten

d. At vi kan kontakte familier efter afsluttet forløb med en familieven for at spørge, om
familien vil deltage i evaluering, forskning eller oplysningsaktiviteter (medier, aviser og
blade). Familier har altid lov til at sige nej til at deltage i sådanne aktiviteter

B. Frivillige (medlemmer)

a. At vi kan koordinere og støtte frivillige i deres engagement i HOME-START

b. At vi kan planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

c. At vi kan varetage oplysningsarbejde og vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller
arrangementer i organisationen

d. At vi kan bevare oplysninger af historisk og dokumentationsmæssig værdi

e. At vi kan have overblik over frivilliges erfaringer og realkompetencer for at tilbyde
relevante opgaver og nødvendige aktiviteter

f. At vi kan opfylde lovgivning, fx børneattest på medlemmer, som er i kontakt med børn
under 15 år

g. At vi kan udbetale eventuel transportgodtgørelse, refusion og lignende

h. At vi kan administrere frivilliges relation til HOME-START

i. At vi kan støtte frivillige i deres frivillige opgave i HOME-START

j. At vi kan udvikle organisationen gennem medlemsdemokrati

C. Betalende medlemmer og donationsgivere

a. At vi har det økonomiske grundlag for vores virke, såvel nationalt som lokalt

b. At vi kan sætte småbørnsfamiliers vilkår på den politiske dagsorden og opnå støtte til vores
indsatser.

c. At vi kan udvikle organisationen gennem medlemsdemokrati

D. Hjemmesidebrugere (cookies)

a. At vi kan optimere hjemmesideoplevelsen for vores hjemmesidebrugere.

b. At vores hjemmeside fungerer korrekt.

E. Ansatte og ansøgere

a. At vi kender ansattes erfaringer og kompetencer i forhold til opgaveløsning og relevant
kompetenceudvikling

b. At vi kan udbetale løn, transportgodtgørelse, refusion og lignende

c. At vi kan varetage arbejdsgiveransvar

d. At vi kan varetage oplysningsarbejde og vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller
arrangement i organisationen

e. At vi kan bevare oplysninger af historisk værdi og dokumentationsmæssig værdi

f. At vi kan opfylde lovgivning, fx børneattest på ansatte, som i deres arbejde er i kontakt med
børn under 15 år

g. At vi kan gennemføre rekrutterings- og ansættelsesprocesser

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi
indhenter derfor kun dit samtykke, når det nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål,
der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
tilbage ved at give os besked om det.
Når vi benytter personoplysninger på børn og unge under 15 år er det altid med skriftligt samtykke fra
forældre eller værge.

Videregivelse af dine personoplysninger

HOME-START Familiekontakt videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for organisationen
medmindre det er nødvendigt i henhold til dansk lovgivning.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som bruger (familier), frivillig (medlem), betalende medlem og donationsgiver,
hjemmesidebruger eller ansat/ansøger:

A. Brugere (familier)

a. Henvendelser fra familier sletter vi umiddelbart, medmindre familien enten kommer på vores
ønskeliste til en familieven eller selv ønsker at blive kontaktet på et senere tidspunkt.

b. Oplysninger om familier på ønskeliste slettes af lokalafdelingens ansatte på anmodning fra
familien eller efter aftale med familien.

c. Oplysninger om familier med bopæl, hvor der for indeværende ikke er en lokalafdeling – men
som ønsker at blive kontaktet, hvis der kommer en lokalafdeling, opbevares i to år i
landssekretariatet, hvorefter de slettes.

d. Oplysninger om afsluttede familier i HOME-STARTs database til brug for dokumentation slettes
automatisk 5 år efter afsluttet match.

B. Frivillige (medlemmer)

a. Oplysninger om medlemmer i HOME-STARTs database til brug for dokumentation slettes
automatisk 5 år efter, at den medlemmet er stoppet som familieven.

b. Oplysninger om øvrige medlemmer slettes senest 3 måneder efter medlemmet ophører sit
engagement i HOME-START.

c. Foto med medlemmer har historisk værdi og slettes i udgangspunktet ikke, dog slettes profil
foto på forespørgsel.

C. Betalende medlemmer og donationsgivere

a. Indtastede oplysninger gemmes i 5 år efter donation(gaveaftale) eller medlemsophør i henhold
til bogføringsloven, hvorefter de slettes.

D. Hjemmesidebrugere (cookies)

a. Hjemmesidebrugere kan bruge egen internetbrowser til automatisk eller manuelt at slette
cookies. De kan også specificere, at visse cookies muligvis ikke placeres. De kan ændre
indstillingerne for internetbrowseren, så de modtager en besked, hver gang en cookie placeres.

b. Hvis en hjemmesidebruger sletter cookies i sin browser, vil de blive genplaceret efter brugerens
samtykke, ved genbesøg på vores hjemmeside og efter samtykke

E. Ansatte og ansøgere

a. Oplysninger om ansatte slettes, når de ikke længere er ansat og senest 5 år efter arbejdsophør
(bogføringsloven).

b. Oplysninger om ansøgere slettes efter endt rekrutterings- og ansættelsesproces og senest tre
måneder efter ansøgningsfristen. Oplysninger på ansøgere, der søger uopfordret, slettes
indenfor 1 måned, medmindre der er udsigt til relevant job eller der specifikt aftales andet med
ansøgers samtykke. Er der udsigt til job (fx en ny afdeling), kan ansøgningen gemmes i op til et
år, hvorefter den slettes

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

1. Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er dét, vi oplyser dig om i
denne privatlivspolitik (som organisation har vi oplysningspligt)

2. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)

3. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

4. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

5. Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et
almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

6. Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger,
ved at henvende dig til os.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi,
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Er der tale om en klage kan du benytte vores klageadgang på hjemmesiden eller du kan indgive klage til
tilsynsmyndighederne, Datatilsynet, over vores behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

I HOME-START Familiekontakt forbeholder vi os ret til at ændre cookie- og privatlivspolitikken, så den altid
er opdateret efter aktuel praksis. Når vi ændrer politikken, ændrer vi også revisionsdatoen.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom, hvis vi har oplysninger om dig på det
pågældende tidspunkt.
Den til enhver tid gældende cookie- og privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Revideret juni 2023