Søg
Close this search box.

Vedtægter

HOME START vedtægter

HOME-START Familiekontakts vedtægter 2023

§1 Organisationens navn og tilhørsforhold

HOME-START Familiekontakt Danmark er en landsdækkende organisation, stiftet den 19. august 2005.
Stk. 2. Det officielle navn er HOME-START Familiekontakt Danmark, mens lokalafdelinger hedder HOMESTART Familiekontakt (lokalt stednavn). Både landsorganisation og lokalafdelinger bruger symbolet på venskab (bomærke sættes ind) og navnet ‘HOME-START’ som identificerende logo.
Stk. 3. HOME-START Familiekontakt Danmark er en del af Home-Start Worldwide; arbejder i overensstemmelse med de gældende internationale ”Principper og Praksis” og politikker; og er forpligtet til at samarbejde med andre landes nationale HOME-START organisationer ved at dele viden, erfaringer fra praksis og
dokumentation for værdien af HOME-START støtten.
Stk. 4. HOME-START Familiekontakt Danmark er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser

§2 Formål

Formålet med HOME-START Familiekontakt Danmark er at bidrage til, at småbørnsforældre kan give deres
børn en god start på livet.
Stk. 2. HOME-START hjælper familier, som har mindst ét barn under skolealderen. Familierne befinder sig i
en sårbar livssituation og ønsker selv støtten. HOME-START har som målsætning at forebygge og afhjælpe
kriser og sammenbrud i børnefamilier gennem støtte i eget hjem fra frivillige familievenner.
Stk. 3. På landsplan opnås formålet ved:
▪ At udbrede kendskabet til HOME-START i Danmark
▪ At oprette lokalafdelinger i Danmark
▪ At understøtte og bidrage til kvalitetssikring af lokalafdelingernes arbejde
▪ At iværksætte og gennemføre aktiviteter, som styrker det lokale arbejde
▪ At inddrage lokalafdelingernes erfaringer i landsorganisationens arbejde
▪ At deltage i den nationale samfundsdebat om børnefamiliers vilkår

§3 Værdigrundlag

HOME-START arbejder ud fra et humanistisk værdigrundlag og anerkender familiers forskelligheder; respekterer de særlige kulturelle, etniske og religiøse traditioner, der gør hver familie unik; og er respektfuld i forhold til kønsspørgsmål og mennesker med særlige behov.
Stk. 2. HOME-START arbejder ud fra et mellemmenneskeligt samarbejde baseret på ligeværd, ordentlighed,
ydmyghed, åbenhed og høj faglig kvalitet i alle samarbejdsrelationer.
Stk. 3. HOME-START arbejder for at beskytte børn mod omsorgssvigt og overgreb, jf. FN’s Børnekonvention
§19.

§4 Organisering

HOME-START Familiekontakt Danmark og HOME-START lokalafdelinger er en sammenhængende organisation med fælles formål og værdigrundlag.

Stk. 2. Landsorganisationen er organiseret med et repræsentantskab, en landsbestyrelse og et landssekretariat.
Stk. 3. Repræsentantskabet skaber, de overordnede rammer og grundlag for HOME-START arbejdet i Danmark.
Stk. 4. Landsbestyrelsen udmønter repræsentantskabets beslutninger.
Stk. 5. Landsorganisationen og lokalafdelingerne er selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse,
egne vedtægter og henholdsvis repræsentantskab og generalforsamling.
Stk. 6. Landssekretariatet varetager det daglige arbejde i landsorganisationen under ledelse af landsbestyrelsen. Landsbestyrelsen sikrer at landssekretariatet har de fornødne kompetencer.
Stk. 7. Opstart af nye afdelinger er forankret i landssekretariatet i HOME-START Familiekontakt i Danmark.
Stk. 8. Landsbestyrelsen godkender nye lokalafdelinger. Godkendelsen sker under forudsætning af, at der er
en lokalbestyrelse med mindst 3 medlemmer, som er indforstået med HOME-STARTs ”Principper og Praksis”
og værdigrundlag, og at der er et tilstrækkeligt økonomisk fundament for lokalafdelingens arbejde.
Stk. 9. Arbejdet med familier og frivillige familievenner er forankret i lokalafdelingerne indenfor deres geografiske område.
Stk. 10. HOME-START lokalafdelinger er forpligtet til at arbejde efter HOME-STARTs ”Principper og Praksis”
og vedtægter for HOME-START lokalafdelinger i Danmark. Lokalafdelingen er endvidere forpligtet til at bidrage til at dække landsorganisationens udgifter til landsdækkende aktiviteter og ved årlig overførsel af et
beløb, som fastsættes af repræsentantskabet.

§ 5 Medlemmer

Som medlem af en HOME-START lokalafdeling kan optages personer, som tilslutter sig afdelingens formål.
Stk. 2. Kontingent for aktive medlemmer er frivilligt.
Stk. 3. Medlemskabet er officielt, når en medlemserklæring er registreret.
Stk. 4. Medlemskabet gælder 12 mdr. fra indmeldelsesdatoen. Kontingent fastsættes af landsbestyrelsen.
Stk. 5. Betaling af medlemskab differentieres mellem frivillig/ansat og andre medlemmer.
Stk. 6. Medlemmer registreres af Landsorganisationen i en samlet oversigt.
Stk. 7. Medlemmer udøver deres indflydelse ved den årlige generalforsamling, hvor de har stemmeret.

§6 Repræsentantskab

Repræsentantskabet er landsorganisationens øverste myndighed.
Stk. 2. Repræsentantskabet udarbejder forretningsorden for sit arbejde.
Stk. 3. Landsbestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde én gang årligt inden udgangen af maj og efter,
at generalforsamlingerne i lokalafdelingerne er gennemført.
Stk. 4. Mødet indkaldes med minimum 4 ugers varsel inkl. dagsorden.
Stk. 5. Forslag, som medlemmer vil have taget op på repræsentantskabsmødet, sendes til landsbestyrelsen
senest 2 uger før mødet.
Stk. 6. Indstillinger af kandidater til Landsformand, sendes til Landsbestyrelsen senest 2 uger før mødet.

Stk. 7. Repræsentantskabsmødet ledes af den af repræsentantskabet valgte dirigent. Der udarbejdes referat,
som underskrives af dirigenten, referenten og formanden for landsbestyrelsen.
Stk. 8. Repræsentantskabsmødet har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 2. Åben for tilføjelser. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af landsbestyrelsens beretning ved landsformanden
 4. Godkendelse af regnskab for sidste år
 5. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering
 6. Godkendelse af rammebudget for kommende år, inkl. godkendelse af lokalafdelingernes bidrag til dækning af landsorganisationens udgifter til fællesaktiviteter
 7. Behandling af indkomne forslag, inkl. evt. vedtægtsændringer
 8. Valg af Landsformand og optil 4 bestyrelsesmedlemmer (de vælges for to år). Valg af 2 suppleanter (de vælges hvert år).
  Landsformanden vælges i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
 9. Valg af intern, kritisk revisor
 10. Evt.

Stk. 8. Repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer er formand eller næstformanden fra lokalafdelingerne. Hvis en repræsentant er forhindret i at deltage, kan denne give fuldmagt til et andet lokalbestyrelsesmedlem. Der kan kun stemmes ved fremmøde til repræsentantskabsmødet, der enten holdes fysisk
eller virtuelt.
Stk. 9. Indsupplerede landsbestyrelsesmedlemmer1
, landssekretariat og op til 2 lokalkoordinatorrepræsentanter deltager på repræsentantskabsmøder, med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 10. Beslutninger (undtaget vedtægtsændringer (§12) og opløsning (§13) træffes ved simpelt stemmeflertal. Der foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.
Stk. 11. Landsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis der er flertal for det i
landsbestyrelsen, eller hvis mindst 50% af medlemmerne stiller krav om det. Mødet holdes senest 4 uger efter, at kravet er stillet, og indkaldelsen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Baggrunden for indkaldelsen danner grundlag for dagsorden.

§7 Landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen består af op til 9 fuldgyldige medlemmer, hvor størstedelen skal være valgt:

 1. Der vælges op til 5 medlemmer af og blandt repræsentantskabets medlemmer.
 2. Op til 4 medlemmer indsuppleres af den siddende landsbestyrelse på baggrund af generelle faglige kompetencer, netværk og interesse i HOME-START. Antallet reguleres, så det ikke er større end det faktiske antal valgte menige medlemmer.
 3. Landsformanden vælges af repræsentantskabet efter indstilling jf. §6, stk. 6. Landsformanden kan vælges blandt repræsentantskabets medlemmer eller blandt de indsupplerede landsbestyrelsesmed-lemmer. Formanden må ikke være en bevillingsgiver.

Stk. 2. Landsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og børnesikkerhedsansvarlig på første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Hvis den valgte landsformand ikke er valgt blandt repræsentantskabets medlemmer, findes næstformanden blandt de valgte medlemmer.
Stk. 3. Valg og indsuppleringer af medlemmer til landsbestyrelsen er for 2 år ad gangen med mulighed for
genvalg.
Stk. 4. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Stk. 5. Ved varigt frafald blandt de valgte landsbestyrelsesmedlemmer, indtræder en af de valgte suppleanter, og overtager dennes valgperiode. Ved varigt frafald blandt de indsupplerede medlemmer, supplerer
landsbestyrelsen med et nyt medlem.

§8 Landsbestyrelsens arbejde

Landsbestyrelsen har det overordnede ansvar for at sikre, at HOME-START Familiekontakt Danmark til enhver tid lever op til ”Principper og Praksis” og HOME-STARTs værdigrundlag.
Stk. 2. Landsbestyrelsen udarbejder forretningsorden for sit arbejde.
Stk. 3. Landsbestyrelsen holder mindst 4 møder om året.
Stk. 4. Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden
eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.
Stk. 5. Landsbestyrelsen ansætter en generalsekretær til at varetage HOME-START Familiekontakt Danmarks
daglige drift.
Stk. 6. Generalsekretær, landskoordinator og op til 2 lokalkoordinatorrepræsentanter deltager i landsbestyrelsesmøder, med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 7. Landsbestyrelsens medlemmer er ulønnede.

§9 Økonomi

Landsorganisationen skaber økonomisk grundlag for drift og udvikling gennem statslige puljer, fondsdonationer, virksomhedssamarbejder mv.
Stk. 2. Landsbestyrelsen er ansvarlig for, at landsorganisationens midler anvendes i overensstemmelse med
formålet og eventuelle betingelser for bevillinger.
Stk. 3. Hvert år udarbejdes et årsregnskab for landsorganisationen, som påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor og godkendes af landsbestyrelsen inden udgangen af marts.
Stk. 4. Regnskabet godkendes endeligt af repræsentantskabet.
Stk. 5. Revideret budget for det indeværende år vedtages af landsbestyrelsen inden udgangen af marts og
fremlægges for repræsentantskabet til orientering.
Stk. 6. Rammebudget for det kommende år, og forslag til lokalafdelingernes bidrag til dækning af landsorganisationens udgifter til fællesaktiviteter fremlægges for repræsentantskabet til godkendelse.

§10 Tegningsret

HOME-START Familiekontakt Danmark tegnes af landsformanden og næstformanden i forening. Ved optagelse af lån tegnes organisationen af 2/3 af den samlede landsbestyrelse.

§11 Eksklusion

Repræsentantskabet kan – efter indstilling fra landsbestyrelsen – ekskludere et landsbestyrelsesmedlem, hvis
medlemmet er ødelæggende for det konstruktive bestyrelsesarbejde, skader landsorganisationens ry og
rygte, groft misligholder økonomiske forpligtelser eller på anden vis er skadelig for HOME-STARTs arbejde.
Landsbestyrelsens indstilling skal indeholde en redegørelse for dialogen med bestyrelsesmedlemmet med
henblik på at rette op på forholdene.
Stk. 1a. Landsbestyrelsen skal jf. §6 stk. 9 indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om eksklusion af bestyrelsesmedlemmet. Eksklusionen gennemføres ved et stemmeflertal i repræsentantskabet på 2/3
og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
Stk. 2. Repræsentantskabet kan – efter indstilling fra landsbestyrelsen – ekskludere en lokalafdeling, som ikke
handler i overensstemmelse med HOME-STARTs formål, groft misligholder sine økonomiske og/eller regnskabsmæssige forpligtelser eller ikke lever op til de internationale kvalitetskrav. Landsbestyrelsens indstilling
skal indeholde en redegørelse for dialogen med lokalafdelingen med henblik på at rette op på forholdene.
Stk. 2a. Landsbestyrelsen skal jf. §6 stk. 9 indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om eksklusion af lokalafdelingen. Eksklusionen gennemføres ved et stemmeflertal i repræsentantskabet på 2/3 og træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Ved eksklusion fratages lokalafdelingen retten til at anvende HOMESTARTs ”Principper og Praksis”, navn og logo, og alle materialer, der er udarbejdet til brug i HOME-START
regi.

§12 Vedtægtsændring

Vedtægtsændring kræver stemmeflertal på 2/3 af repræsentantskabets medlemmer.
Stk. 2. Vedtægtsændring træder i kraft umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

§13 Opløsning af landsorganisationen

Forslag om opløsning af landsorganisationen kan stilles af 2/3 af repræsentantskabets medlemmer.
Stk. 2. Forslaget skal være landsbestyrelsen i hænde senest 6 uger før et repræsentantskabsmøde, og skal
behandles på mindst 2 repræsentantskabsmøder med mindst 1 måneds mellemrum.
Stk. 3. Forslaget gennemføres kun, hvis det opnår 2/3 af repræsentantskabets stemmer på begge møder.
Stk. 4. Opløses landsorganisationen, skal overskuddet ved opløsning skal gå til en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØSland og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.