Vedtægter

HOME START vedtægter

1. Indledning

1.1    Home-Start Familiekontakt er en uafhængig organisation, der forpligter sig til at følge Home-Start Worldwide’s til enhver tid gældende ”Principper og praksis” og hvad der herudover måtte blive vedtaget af internationale forpligtelser.
1.2    Det officielle danske navn er Home-Start Familiekontakt Danmark for den nationale drift og Home-Start Familiekontakt (lokalt stednavn) for lokalafdelinger.
1.3    Ved generel omtale af arbejdet i organisationen benyttes Home-Start Familiekontakt.
1.4    Home-Start Familiekontakts tilbud om støtte og værdigrundlag er beskrevet i Home-Start Worldwide’s ”Principper og praksis”. Arbejdet er baseret på den støtte der kan ydes af frivillige og kan derfor hverken erstatte eller erstattes af offentlige foranstaltninger.

2. Formål

2.1    Home-Start Familiekontakt har som overordnet formål at organisere en frivillig indsats for at forbedre og styrke børnefamiliers livssituation.

3. Målsætning

3.1    Home-Start Familiekontakt har som målsætning at forebygge og afhjælpe kriser, sammenbrud eller opbrud i børnefamilier ved at frivillige:
Yder støtte i familiens eget hjem
Styrker selvtilliden og uafhængigheden i familierne
Fokuserer på familiernes egne ressourcer
Opmuntrer familien til at udvide sit netværk
Hjælper børnene ved at hjælpe familien.

3.2    Home-Start Familiekontakt har desuden som målsætning at styrke arbejdet i Danmark ved at oprette afdelinger, rekruttere frivillige og udbrede kendskabet til Home-Start metoden.

4. Målgruppe

4.1    Home-Start Familiekontakt tilbyder støtte til familier, der har mindst et barn under skolealderen, og som selv ønsker støtte fra Home-Start.

5. Organisatorisk idégrundlag

5.1    Home-Start Familiekontakt Danmark og Home-Start lokalafdelinger er en sammenhængende organisation med fælles formål, idegrundlag og målsætning. Landsafdelingens rolle er inspirerende, vejledende og kvalitetssikrende. Lokalafdelingernes rolle er at tilrettelægge det lokale arbejde under hensyn til de lokale forhold og behov.
Den samlede organisation prioriterer dialog, ligeværd og synergi således at udviklingen i arbejdet sker i et samarbejde og med gensidig information.
5.2    Home-Start Familiekontakt drives på basis af frivillige og et antal lønnede koordinatorer. De frivillige familievenner er fortrinsvis personer med forældreerfaring. De er forpligtet til diskretion, respekt og fortrolighed vedrørende forhold i familierne. De ansatte er underlagt tavshedspligt. Der indhentes børneattester for både frivillige og ansatte.
De frivillige deltager i et obligatorisk forberedelseskursus og de modtager regelmæssig vejledning og opfølgning.

6. Landsbestyrelse

6.1    Home-Start Familiekontakt Danmark ledes overordnet af en landsbestyrelse. Landsbestyrelsen udarbejder en forretningsorden der sætter rammerne for landsbestyrelsens arbejde.
6.2    Landsbestyrelsen består af op til 7 personer. Der tilstræbes en bred sammensætning af landsbestyrelsen. Den kan f.eks. bestå af repræsentanter for:
– Tilskudsgivere
– Koordinator fra de lokale afdelinger
– Bestyrelsesmedlem fra de lokale afdelinger
– Frivillige familievenner
– Familier
– Andre frivillige organisationer
– Fagpersoner med særligt kendskab til eller erfaring med et eller flere arbejdsområder i Home-Start.
6.3    Landsbestyrelsen vælger en formand blandt landsbestyrelsens medlemmer. Formanden vælges for 2 år ad gangen.
6.4    Landsbestyrelsesmedlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse for en periode på 2 år, evt. 3 år. Hvert år skal mindst 3 personer være på valg.
6.5    Landsbestyrelsen skal en gang om året underskrive en kvalitetssikringserklæring jævnfør Home-Start Worldwide’s retningslinjer.
6.6    Landsbestyrelsen ansætter en landskoordinator, der er ansvarlig for Home-Start Familiekontakt Danmarks daglige drift, herunder ledelse af Home-Start Familiekontakt Danmarks landssekretariat. Landskoordinatoren er fast deltager i landbestyrelsesmøderne.

7. Regnskab, budget og revision

7.1    Home-Start Familiekontakt Danmark fører et bogholderi, der sikrer løbende orientering om den økonomiske stilling. Hvert år udarbejdes årsregnskab, der skal godkendes af landsbestyrelsen inden udgangen af februar måned. Årsregnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Budget for kommende år skal forelægges inden årets udgang og godkendes endeligt af landsbestyrelsen i begyndelsen af det nye år.

8. Generelt

8.1    En Home-Start lokalafdeling er en selvstændig afdeling med en selvstændig bestyrelse. Lokalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at arbejdet i lokalafdelingen gennemføres inden for Home-Start’s værdigrundlag og idegrundlag og inden for de gældende kvalitetsstandarder. Lokalafdelingen er herudover forpligtet til at sikre at der udarbejdes budget og regnskab efter gældende retningslinjer fra landsbestyrelsen, samt handleplan og årsberetning med nøgledata for indsatsen.
8.2    En Home-Start lokalafdeling skal inden start godkendes af landsbestyrelsen. Formanden for landsbestyrelsen kan forhåndsgodkende en ny lokalafdeling, som efterfølgende godkendes af landsbestyrelsen ved førstkommende landsbestyrelsesmøde.
Godkendelse sker efter indstilling fra landssekretariatet og er betinget af at en udpeget lokalbestyrelse samt lokale aktører er informeret om og indforstået med at arbejde efter Home-Start’s værdigrundlag og idegrundlag, samt at der er tilvejebragt et økonomisk fundament for lokalafdelingen.
Godkendelsen danner grundlag for, at afdelingen må benytte Home-Start Familiekontakts navn og logo.

9. Lokalbestyrelse

9.1    Home-Start lokalafdelinger ledes af en bestyrelse.
Lokalbestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der sætter rammen for lokalbestyrelsens arbejde.
9.2    Lokalbestyrelsen består af op til 7 personer. Der tilstræbes en bred sammensætning af lokale ressourcepersoner.
9.3    Lokalbestyrelsesmedlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse for en periode på 2 år – evt. 3 år. Hvert år skal mindst 3 personer være på valg.
9.4    Ved nyoprettede lokalafdelinger udpeges lokalbestyrelsen i et samarbejde mellem landssekretariatet og lokale aktører.
9.5    Lokalbestyrelsen skal en gang om året underskrive en kvalitetssikringserklæring jævnfør Home-Start Worldwide’s retningslinjer.
9.6    Lokalbestyrelsen ansætter lokalkoordinator(er), som varetager den daglige drift af lokalafdelingen under ansvar for lokalbestyrelsen. Lokalkoordinator er fast deltager i lokalbestyrelsesmøderne.

10. Regnskab, budget og revision

10.1    Home-Start Familiekontakt lokalafdelinger fører et bogholderi, der sikrer løbende orientering om den økonomiske stilling. Hvert år udarbejdes årsregnskab, der skal godkendes af lokalbestyrelsen inden udgangen af februar måned. Årsregnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Budget for kommende år skal forelægges inden årets udgang og endeligt godkendes af lokalbestyrelsen i begyndelsen af det nye år.
Senest 14 dage efter godkendelse skal årsregnskabet og budgettet indsendes til Landssekretariatet.
10.2    Lokalafdelingen skal hvert år inden årets udgang opgøre og afregne en forud udmeldt procentvis andel af deres indtægt til landssekretariatet til dækning af fællesudgifter.

11. Tegningsregler og hæftelse

11.1    Home-Start Familiekontakt Danmark og Home-Start Familiekontakt lokalafdelinger tegnes af henholdsvis organisationens og afdelingens formand og et bestyrelsesmedlem i forening. 
Ved optagelse af lån tegnes henholdsvis organisationen og afdelingen af 2/3 af den samlede bestyrelse.
11.2    For Home-Start Familiekontakt Danmark og Home-Start Familiekontakt lokalafdelingers økonomiske forpligtelser hæfter alene henholdsvis organisationens og afdelingens formue.
Ingen person hæfter personligt for disse forpligtelser.
Bestyrelsernes medlemmer hæfter dog personligt for modtagne tilskud i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

12. Eksklusion

12.1    Landsbestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsesmedlemmet i sit virke er ødelæggende for det konstruktive, fremadrettede bestyrelsesarbejde, i sit virke skader Home-Start’s ry og rygte, groft misligholder økonomiske forpligtelser eller på anden måde er skadelig for Home-Start’s virke.

Eksklusionen sker med øjeblikkelig virkning.
12.2    Landsbestyrelsen kan ekskludere en lokalafdeling, efter begrundet indstilling fra landssekretariatet, hvis lokalafdelingen ikke optræder i overensstemmelse med Home-Start Familiekontakts formål og målsætning, hvis lokalafdelingen groft misligholder deres forpligtelser i forhold til økonomi og regnskab eller hvis lokalafdelingens faglige kvalitet er uacceptabel. Den begrundede indstilling skal indeholde en redegørelse for landssekretariats dialog med lokalafdelingen med henblik på at rette op på forholdene. Når landsbestyrelsen har truffet beslutning om eksklusion af en lokalafdeling, sker eksklusionen med øjeblikkelig virkning.
12.3    En lokalbestyrelse kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsesmedlemmet i sit virke er ødelæggende for det konstruktive, fremadrettede bestyrelsesarbejde, i sit virke skader Home-Starts ry og rygte i lokalsamfundet, groft misligholder økonomiske forpligtelser eller på anden måde er skadelig for lokalafdelingens virke. Eksklusionen sker med øjeblikkelig virkning.

13. Ændring af vedtægter

13.1    Ændring af vedtægterne kræver godkendelse af 2/3 af landsbestyrelsens medlemmer.
Har vedtægtsændringerne konsekvenser for lokalafdelingerne kræves desuden godkendelse fra 2/3 af lokalafdelingerne.


14. Opløsning

14.1    Lokalafdelinger i Home-Start kan opløses hvis 2/3 af lokalbestyrelsen på 2 møder med minimum 14 dages mellemrum stemmer for en opløsning.
Ved opløsning tilfalder lokalafdelingens eventuelle formue Home-Start Familiekontakt Danmark.
Forslag om opløsning skal ske straks, hvis det konstateres, at lokalafdelingen er insolvent.
14.2    Home-Start Familiekontakt Danmark kan ligeledes opløses, hvis 2/3 af landsbestyrelsen på 2 møder med minimum 14 dages mellemrum stemmer for en opløsning.
En beslutning om opløsning af den samlede organisation forelægges lokalafdelingerne inden endelig beslutning.
Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige sociale formål.
Forslag om opløsning skal ske straks, hvis det konstateres, at organisationen er insolvent.

Vedtaget på stiftende bestyrelsesmøde den 19/8 2005.
Ændringer vedtaget på bestyrelsesmøde den 8/9 2008 og den 15/12 2008 og den 8. juni 2013